ALGEMENE VOORWAARDEN YOUVC DESINFECTIE B.V.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
YOUVC: YOUVC Desinfectie B.V., statutair gevestigd te Breda
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van YOUVC.
Overeenkomst: een tussen YOUVC en een derde tot stand gekomen overeenkomst.
Wederpartij: een derde waarmee YOUVC een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten dan wel een andere rechtsverhouding heeft.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van en aan alsmede overeenkomsten met YOUVC evenals op alle overige rechtsbetrekkingen met YOUVC, ook indien daarbij niet specifiek naar deze Voorwaarden wordt verwezen.

2.2  Voorwaarden waarop Wederpartij zich beroept of waarnaar Wederpartij verwijst, zijn niet van toepassing en worden hierbij door YOUVC uitdrukkelijk verworpen.

2.3  In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze Voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1  Alle aanbiedingen en offertes van YOUVC zijn vrijblijvend. YOUVC is niet direct gebonden aan door haar of Wederpartij gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes. Een Overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging door YOUVC of door de levering van producten en/of uitvoering van werkzaamheden door YOUVC ten behoeve van de Wederpartij.

3.2  Iedere door YOUVC gedane aanbieding of uitgebrachte offerte is gebaseerd op de juistheid en volledigheid van de door of namens de Wederpartij aangeleverde informatie. De Wederpartij staat in voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van deze informatie.

3.3  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van YOUVC binden haar slechts voor zover en pas nadat zij door YOUVC uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – (Product)informatie, bescheiden en intellectueel eigendom

4.1  In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en/of daarmee vergelijkbare informatie opgenomen gegevens zijn slechts bindend voor YOUVC indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.2  Indien door YOUVC opstellings- en/of fundatietekeningen worden verstrekt, dienen deze slechts ter oriëntering. Deze tekeningen zijn niet gebaseerd op specifieke berekeningen.

4.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt YOUVC de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, analyses, berekeningen, programmatuur en dergelijke alsmede op (geestes)producten die het resultaat zijn van de door YOUVC in opdracht van de Wederpartij verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d., voorzover die rechten niet (tevens) aan derden, niet zijnde de Wederpartij, toekomen.

4.4  De rechten op de in artikel 4.3 genoemde gegevens en (geestes)producten blijven eigendom van YOUVC ongeacht of aan de Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YOUVC niet worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond dan wel anderszins ter beschikking gesteld. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

4.5  De Wederpartij dient de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 4.3 op eerste verzoek binnen een door YOUVC gestelde termijn retourneren dan wel te vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan YOUVC een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000 per dag onverminderd het recht van YOUVC om de meerdere schade te vorderen.

Artikel 5 – Prijs

5.1  Door YOUVC opgegeven of met YOUVC overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW en gelden slechts bij levering af fabriek of magazijn van onverpakte zaken. Zij zijn voorts exclusief de kosten van emballage, lading, vervoer, lossing, verzekering, installatie, montage en/of andere diensten.

5.2  Indien YOUVC verpakking, emballage, lading, vervoer, lossing, verzekering, installatie, montage of andere diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Wederpartij daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij YOUVC gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.3  Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de prijs waarop YOUVC geen invloed heeft, na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst in aanmerkelijke mate stijgt, is YOUVC gerechtigd om de door Wederpartij te betalen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.4  Kosten als gevolg van het in gebreke blijven van Wederpartij om aan YOUVC de juiste informatie te verschaffen omtrent zaken zoals, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld: locatie, afmetingen, aantallen, gewichten, capaciteiten, materiaalsoorten, tijdstippen, regelgeving en veiligheid, komen volledig voor rekening van Wederpartij.

Artikel 6 – Betaling

6.1  De Wederpartij dient hetgeen hij aan YOUVC verschuldigd is, binnen een termijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.

6.2  De Wederpartij voldoet het door hem te betalen bedrag, zonder verrekening of andere inhouding, op de door YOUVC aangegeven bankrekening. Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op.

6.3  Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Wederpartij met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van YOUVC op de Wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is, is hij aan YOUVC een vertragingsrente verschuldigd van 5% (vijf procent) per maand van het onbetaald gebleven bedrag.

6.4 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die YOUVC wegens wanbetaling van de Wederpartij maakt, komen zo veel als mogelijk voor rekening van de Wederpartij en bedragen tenminste 15% (vijftien procent) van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van EUR 250,00.

Artikel 7 – Levertijd, levering en risico overgang

7.1  De levertijd gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst, nadat YOUVC beschikt over alle door de Wederpartij te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventuele overeengekomen vooruitbetaling door YOUVC is ontvangen of voldoende zekerheid voor betaling ten behoeve van YOUVC is gesteld.

7.2  Overschrijding van levertijden geeft de Wederpartij geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Wederpartij is echter gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre YOUVC de te leveren zaken niet binnen een met de Wederpartij na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.

7.3  Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Wederpartij met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door YOUVC redelijkerwijze verwacht kan worden.

7.4  Indien met YOUVC een boete is overeengekomen te betalen bij overschrijding van de levertijd, is deze slechts verschuldigd indien de overschrijding aan nalatigheid van YOUVC te wijten is en de Wederpartij aantoont ten gevolge van de overschrijding schade te hebben geleden. De verschuldigde boete is nooit hoger dan het bedrag van de werkelijk geleden schade door de Wederpartij of nooit hoger dan 10% van de factuurwaarde van de zaken waarvan de levertijd overschreden is, een en ander naar vrije keuze van YOUVC.

7.5  Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats YOUVC of van door haar ingeschakelde derden. Het risico voor de door YOUVC te leveren zaken is voor de Wederpartij vanaf het moment YOUVC deze ter beschikking stelt aan de Wederpartij.

7.6  Lading, verzending, vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken geschieden voor risico van de Wederpartij, ook indien YOUVC daar zelf voor zorgdraagt. Een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van YOUVC.

7.7  YOUVC heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1  Alle door YOUVC geleverde zaken blijven eigendom van YOUVC tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen YOUVC in verband met de onderliggende Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere Overeenkomsten van dezelfde aard van de Wederpartij te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de Wederpartij niet toe.

8.2  De door YOUVC geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3  De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4  De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan YOUVC of een door YOUVC aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin YOUVC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich danzullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. De Wederpartij verleent daarbij alle benodigde medewerking.

8.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,is de Wederpartij verplicht YOUVC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.6  De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan YOUVC.

Artikel 9 – Klachtplicht

9.1  De Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij YOUVC heeft geklaagd.

9.2  De Wederpartij dient klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij YOUVC te hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 10 – Overmacht

10.1  Indien YOUVC door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van YOUVC, na het sluiten van de Overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen (overmacht), is zij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

10.2  Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in ieder geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, gevolgen van atoomkernreactie, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de leveringen van energie, natuurgeweld, bedrijfsstaking alsmede de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van YOUVC of door YOUVC ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,.

10.3  Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel YOUVC als de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11 – Garantie

11.1  YOUVC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in dier voege dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, de betreffende zaak kosteloos zal herstellen of de betreffende zaak zal vervangen, of de Wederpartij naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van YOUVC. Herstel en/of het leveren van nieuwe zaken als hier bedoeld vind(t)(en) uitsluitend plaats binnen Nederland.

11.2  Voor rekening van de Wederpartij komen:

a. alle transport- of verzendkosten;

b. kosten voor demontage en montage;

c. reis- en verblijfkosten.

11.3  De garantietermijn bedraagt 12 maanden na levering. Voor zaken die als regel dag en nacht in beweging zijn is de garantietermijn 6 maanden na levering.

11.4  De Wederpartij dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren uiterlijk bij keuring of beproeving, dan wel, indien zo’n keuring of beproeving niet is overeengekomen, binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens YOUVC vervalt.

11.5  Ieder recht op garantie vervalt indien:

a. de door YOUVC gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruikniet exact zijn opgevolgd;

b. de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijkebestemming;

c. De Wederpartij of niet door YOUVC ingeschakelde derden zonder toestemming van YOUVC aan de door YOUVC geleverdezaken werkzaamheden hebben verricht;

d. De Wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens YOUVC niet, nietbehoorlijk of niet tijdig nakomt.

11.6  Voor zaken of onderdelen van zaken die YOUVC van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van YOUVC jegens de Wederpartijnimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens YOUVC. YOUVC zal ter zake daarvangekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan Wederpartij overdraagt.

11.7  Geen garantie geldt voor glas, porselein en licht breekbare zaken, of voor schade aan email (in de zin van ‘glazuur’).

11.8  De Wederpartij is gehouden YOUVC desverlangd tot garantieverlening in staat te stellen.

11.9  De Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van YOUVC heeft voldaan.

11.10  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de Wederpartij op grond van wanprestatie,non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

11.11  De Wederpartij kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1  De aansprakelijkheid van YOUVC in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

12.2  De verplichting tot schadevergoeding van YOUVC op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen YOUVC uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

12.3  Als YOUVC om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van artikel 12.2, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de Overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

12.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst,transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van YOUVC.

12.5  In alle gevallen waarin YOUVC een boete is verschuldigd is haar eventuele verplichting tot schadevergoeding beperkt tot betaling van hetbedrag van de boete, onverminderd het bij artikel 7.4 bepaalde.

12.6  Iedere vordering jegens YOUVC, behalve die door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan vande vordering.

12.7  Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die in verband met de geleverde zaken door leveranciers ofonderaannemers van YOUVC aan YOUVC kunnen worden tegengeworpen, zullen door YOUVC ook aan Wederpartij kunnen wordentegengeworpen.

12.8  De werknemers van YOUVC of door YOUVC voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegensWederpartij beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij die Overeenkomst.

12.9  Wederpartij vrijwaart YOUVC en werknemers van YOUVC tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen YOUVC of haar werknemers ter zake van enige gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voorwelke de Wederpartij aansprakelijk is.

12.10  Wederpartij zal zich in verband met de te leveren zaken strikt houden aan nationaal of internationaal van overheidswege opgelegdeuitvoer-, invoer- en gebruiksbeperkingen. Hij zal YOUVC schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor YOUVC ontstaat door enige overtreding van deze beperkingen door hem of als gevolg van hem.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 De Overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance vanVersie 1, april 2018 Pagina 3 van 4

betaling aanvraagt, door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij

genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen wordt gesteld.

13.2  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle doorYOUVC geleden schade en te maken kosten als gevolg van die ontbinding.

13.3  De Wederpartij is slechts tot ontbinding gerechtigd in de als gevallen bedoeld in artikelen 7.2 en 10.3 van deze Voorwaarden en alsdanniet dan na betaling aan YOUVC van alle op dat ogenblik aan YOUVC al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

13.4  Indien de Overeenkomst eindigt op de voet van artikel 13.1 voordat de overeengekomen zaken zijn voltooid of geleverd, heeft YOUVC recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de Overeenkomst eindigt op de voet van artikel 13.3, heeft YOUVC recht op een deel van de overeengekomen prijs evenredig met de verhouding waarin de omvang van de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde zaken staat tot de overeengekomen zaken en de daartoe benodigde werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen dienen steeds volledig door de Wederpartij te wordenvergoed.

Artikel 14 – Geheimhouding vertrouwelijke informatie

14.1 De Wederpartij verbindt zich jegens YOUVC tot geheimhouding omtrent gemaakte afspraken over prijzen en alle andere tussen YOUVC en de Wederpartij overeengekomen condities. De Wederpartij is jegens YOUVC aansprakelijk voor alle schade die YOUVC lijdt als gevolg van schending van dit beding door de Wederpartij.

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht

15.1  De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op rechtsverhoudingen tussen YOUVC en de Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2  Alle geschillen die tussen YOUVC en de Wederpartij partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.

Versie 1, april 2018 Pagina 4 van 4