UVC desinfectie getoetst bij verpleeghuis Riederborgh

Nieuws   •   19 maart 2021

UVC getoest bij verpleeghuis Riederborgh

UVC DESINFECTIE, GETOETST TIJDENS EEN EINDDESINFECTIE MET EEN DESINFECTIE ROBOT (THOR UVC) OP EEN BESMETTE CORONA AFDELING VAN VERPLEEGHUIS RIEDERBORGH TE RIDDERKERK.

Uitbraken in zorginstellingen blijven zich voordoen, ondanks alle maatregelen die men neemt. Binnen deze instellingen, waar bewoners verblijven met verminderde afweer, is het risico op verspreiding van pathogene micro-organismen zeer groot. Het indammen van die verspreiding door het continue laag houden van de microbiologische belasting heeft derhalve een hoge prioriteit. Met de komst voor strengere rapportages en inspecties neemt de druk om zorginfecties te verminderen toe.

Toch is het niet alleen de druk van buitenaf. Ook binnen de instellingen heerst onrust bij bewoners, familie van bewoners en medewerkers. Zij vragen zich af of het leefklimaat binnen hun instelling na een uitbraak, zodra de reiniging- en desinfectieactiviteiten zijn afgerond, nog wel veilig is?

Desinfectie met de bewoners erbij

Binnen zorginstellingen heeft men, in tegenstelling tot de ziekenhuizen, te maken met permanent bewoonde afdelingen. Men kan niet, zoals in een ziekenhuis, een afdeling leeg verplegen en patiënten overplaatsen. Voor een desinfectieactie krijg je de afdeling mét de bewoners erbij. Deze bewoners kun je niet overplaatsen. Zij kunnen wel gedurende een klein aantal uren even hun kamer of appartement verlaten, en in die korte tijd moet je een desinfectieactie kunnen uitvoeren. Snelheid van handelen heeft dus de hoogste prioriteit.

Aangezien de traditionele manieren van handmatige desinfectie (chloor en alcohol) geen garanties bieden dat een hele afdeling in één snelle actie kan worden gedesinfecteerd, heeft het uitbraak managementteam van zorginstelling Riederborgh te Ridderkerk gekozen voor een nieuwe methode: een desinfectie met UV-C licht.

De werking van UV-C licht is inmiddels uitgebreid bewezen in wetenschappelijke onderzoeken en publicaties en het kan in veel gevallen als vervanger dienen voor chemische middelen. Over de toepassing ervan binnen een verpleeghuissetting is tot op heden nog niet eerder gepubliceerd.

Verslag pilot van Mari van der Most, deskundige infectiepreventie

Dit verslag beschrijft een pilot van een einddesinfectie met een UVC desinfectierobot (THOR UVC) , ter afronding van een besmette corona afdeling van verpleeghuis Riederborgh

De grootste uitdaging in een verpleeghuis is een afdeling, die permanent bewoond wordt, binnen één dag geheel te desinfecteren, zonder te veel negatieve impact voor bewoners en medewerkers, waarbij tevens geen enkele concessie wordt gedaan op de kwaliteit van het desinfectie proces.

Corona uitbraak oorzaak inzet UVC desinfectie

In januari 2021 werd verpleeghuis Riederborgh te Ridderkerk getroffen door een corona uitbraak. Op een afdeling werden zoveel bewoners en medewerkers positief getest voor het COVID-19 virus, dat de betreffende afdeling de status kreeg van een positief cohort, waarbij alle ruimten als besmet gebied beschouwd worden. Nadat de positieve bewoners en medewerkers de volledige quarantaine tijd hadden doorgemaakt en er nadien geen nieuwe besmettingen meer werden geconstateerd, kon aan het opheffen van het cohort worden gedacht. Echter, voordat de opheffing een feit was, moest er eerst nog een eindreiniging en een einddesinfectie plaatsvinden. In Riederborgh is men qua desinfectieproces uitsluitend aangewezen op een handmatig desinfectie, uitgevoerd met chemische middelen. Men is zich weliswaar bewust van de beperkingen van het proces, maar men heeft weinig keus. Een desinfectie met UV-C licht zou een alternatief kunnen zijn om zonder chemische inzet toch de afdeling weer schoon op te leveren.

De firma YOUVC  te Breda was graag bereid dit alternatief te bieden. Dit bedrijf heeft al veel ervaring opgedaan in de ziekenhuiswereld, maar om een UVC robot in te zetten in een verpleeghuis is iets heel anders.

Op 21 januari is in verpleeghuis Riederborgh een pilot gestart met het desinfecteren van de afdeling met behulp van ultraviolette straling van het type C.

Conclusie

Dat UV-C licht werkt om micro-organismen te elimineren, daarvoor is al voldoende bewijs en hoeft niet nogmaals te worden vastgesteld. Dat het als desinfectie methode ook praktisch inzetbaar is in een verpleeghuis-setting, moest echter nog worden aangetoond.

Het eerste doel was om met deze methode binnen een dag een afdeling geheel gedesinfec-teerd en gebruiksklaar op te leveren. Dat doel is bereikt door goed samenspel tussen robot en operator. De robot deed wat ervan verwacht mocht worden en de operator bewaakte het proces en deed de eindcontroles. UVC desinfectie presenteerde zich hiermee als een perfect alternatief voor het inzetten van chemische middelen, waarbij temperatuur, relatieve vochtigheid, concentratie van werkzame stof, milieu, werklast en tijd een grote rol spelen. Van al deze factoren is alleen de factor tijd van toepassing voor de UVC desinfectie en deze methode neemt hiermee direct een voorsprong op de chemie.

Wat wel geconcludeerd moet worden is, dat de deskundigheid van de operator een belangrijke factor is met betrekking tot de borging van het proces. Kennis van micro-organismen, de letale dosis van micro-organismen, beoordelen van dosimeters en plaatsing van de robot en objecten in een ruimte voor een optimaal resultaat, is essentieel.

Het tweede doel is ook bereikt. Diverse leermomenten zijn gescoord tijdens het inzetten van de UVC desinfectie in een verpleeghuis. Het feit dat er sprake is van een in bewoonde staat verkerende afdeling betekent, dat men tijdens het desinfecteren de bewoners tijdelijk ergens moet onderbrengen. Tegelijkertijd moet men ook rekening houden, dat zij niet de gehele dag in deze ruimte kunnen verblijven en aandacht nodig hebben.

Ook de afscherming in bijvoorbeeld gangen kan beter, zodanig dat de robot geen onverwachte bewegingen signaleert, waardoor het proces vroegtijdig wordt beëindigd en de cyclus opnieuw moet worden opgestart.

Afscherming is ook noodzakelijk als alternatief voor de operator, zodra de afstand tussen robot en tablet (met de operator) te groot wordt. De communicatie verbreekt dan en het desinfectieproces stopt. Afgeschermd kan de operator zonder risico dichter bij de robot komen, waardoor verstoring in de communicatie achterwege blijft.

Aangezien de factor tijd zo’n belangrijke factor is, waarmee het UVC proces zich kan onderscheiden van de chemie, dienen de leermomenten van Riederborgh extra aandacht te krijgen in een plan van aanpak voor de verpleeghuizen. Onnodige vertragingen tijdens het desinfectieproces moeten worden voorkomen.

Wilt u meer weten over UVC technologie  ? Wij bieden educatieve presentaties en kunnen u bijpraten over de ontwikkelingen van UVC desinfectie.